Барање за прибирање на понуди

2020-06-04T13:00:13+00:00

ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА објави оглас за јавна набавка за ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЧЕТИРИ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА.