Home2020-06-04T13:03:50+00:00

Новости

Прочитајте ги последните новости поврзани со ЛИДЕР пристапот

Извештај од ЛАГ Беласица Огражден за завршените работилници за ажурирање на стратегијата за локален развој 2021 – 2025

Со поддршка од проектот „Подобрување на перцепцијата за ЕУ кај руралните граѓани”, поддржан од УСАИД - Американска агенција за меѓународен развој и имплементиран од Мрежата за рурален развој

Академија за подигнување на бизнис и претприемничките вештини на младите на територијата на ЛАГ Беласица Огражден

Во рамките на проектот „Академија за подигнување на бизнис и претприемничките вештини на младите на територијата на ЛАГ Беласица Огражден“ ќе се создаде мрежа за соработка меѓу младите

Продолжување на активностите околу ревизијата на Стратегијата на ЛАГ Бојмија

Продолжуваат активностите околу ревизијата на Стратегијата за локален развој на рурални подрачја, на територијата на ЛАГ Бојмија. Изминатата недела се заврши со процесот на анализата на моменталната состојба,

За ЛИДЕР

Краток историјат на LEADER/ЛИДЕР пристапот

Повеќе

ЛИДЕР пристапот во МАКЕДОНИЈА

LEADER/ЛИДЕР пристапот во Македонија е се уште во почетна фаза.

Во Република Северна Македонија LEADER/ЛИДЕР пристапот како метод за иницирање и мобилизирање на руралното население за спроведување на активности во локалните рурални заедници е нова тема.

Во последните две до три години се прават огромни напори за воведување на LEADER/ЛИДЕР, како дел од 5-тата компонента на ИПА – програмата ИПАРД.

Повеќе

Што е ЛИДЕР?

Liasion entre Action de Developpment de l’Economic Rurale.fr (LEADER)

ЛИДЕР е иновативен пристап во рамките на политиките за рурален развој на ЕУ, во кој се стимулира полно правно и заедничко учество на сите чинители во процесите на донесување на одлуки и спроведување на активности поврзани со руралниот развој.

ЛИДЕР претставува промовирање на одржлив развој во руралните средини, со посебен фокус на економските и социјалните прашања, како и грижата за животната средина.

    Go to Top